NL | DE
  • nl
  • de

Duurzame inzetbaarheid van Mercurianen

Vanaf 2014 kunnen  organisaties die werk maken van duurzame inzetbaarheid een beroep doen op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie levert daarmee een bijdrage aan fitte, gemotiveerde en goed geschoolde werknemers, zodat deze makkelijker kunnen (blijven) werken tot aan hun pensioen.  Kortom, duurzaam inzetbare medewerkers.

Mercuur Smart Logistics beschikt over een personeelsbestand van  oudere vrachtwagen chauffeurs. Ondanks hun leeftijd zijn de chauffeurs nog immer van grote waarde voor onze organisatie. Hun vakmanschap, ervaring en hun langdurige persoonlijke relatie met onze klanten en de klanten van onze klanten zijn zeer belangrijke aspecten, die Mercuur graag wil behouden. Het wegvallen van deze groep chauffeurs zou dan ook een absolute aderlating vormen voor Mercuur. Met het oog op de toekomst wordt beleidsplan opgesteld, dat vervolgens geïmplementeerd wordt. Het beleidsplan geeft aan hoe Mercuur deze chauffeurs, rekening houdend met hun leeftijd en gezondheid, toch actief en gemotiveerd tot hun pensioengerechtigde leeftijd kan blijven inzetten binnen onze organisatie.

De bedoeling bij het tot stand brengen van het beleidsplan is om de chauffeurs actief te betrekken en mee te laten denken over hun eigen toekomst. Dit draagt ons inziens bij aan het creëren van draagvlak van het beleid.

 

Het vakmanschap de ervaring en langdurige persoonlijke relatie met onze klanten en de klanten van onze klanten zijn zeer belangrijke eigenschappen van onze chauffeurs, die we graag willen behouden.

Door middel van een Duurzame Inzetbaarheidsscan, een lijst met vragen die iedere werknemer thuis anoniem kan invullen, kan Mercuur Smart Logistics de mening van haar medewerkers peilen. Daarnaast biedt Mercuur alle medewerkers een adviesgesprek aan om te kijken waar wensen en behoeftes liggen voor leefstijlverbetering voor de medewerker, zowel privé als op het werk.

Gekozen is om dit project in samenwerking te laten begeleiden door een extern adviseur, zijnde organisatiecoach Arno Reiniers van het bedrijf Viewman. De heer Reiniers draagt zorg voor zowel het beleidsplan/-advies , alsook de begeleiding gedurende de implementatiefase.

De subsidie die beschikbaar is gesteld door het Europees Sociaal Fonds  is een regeling waarbij de helft van de kosten voor kleinschalige projecten gericht op adviestrajecten wordt gesubsidieerd, tot maximaal €10.000,- subsidie per aanvrager. De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen die werknemers in dienst hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.